Nakrętki z uchem

Nakrętki z uchem

PN
ISO
DIN 582